2023

 

Financial Aid Application Process
Finansiële Hulp Aansoekproses

Welcome | Wamkelekile | Welkom

Stellenbosch University Centre for Undergraduate Bursaries and Loans
Universiteit Stellenbosch Sentrum vir Voorgraadse Beurse and Lenings

What is CUBL | Wat is SVBL

The Centre for Undergraduate Bursaries and Loans (CUBL) forms part of the Finance Division at Stellenbosch University (SU), and our team of professional financial aid practitioners support prospective and current undergraduate students who wish to apply for financial aid by granting and administering bursaries in a sustainable manner.

Die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL) vorm deel van die Universiteit Stellenbosch (US) se Afdeling Finansies. Ons span professionele finansiële hulppraktisyns ondersteun voornemende en huidige voorgraadse studente wat om finansiële hulp wil aansoek doen, deur op ’n volhoubare wyse beurse toe te staan ​​en te administreer.

Application dates

 

Applications for SU 2023 funding opened 1 July
and closed 30 November.

Aansoekdatums

 

Aansoeke vir US befondsing vir 2023 het geopen op
1 Julie
en gesluit op 30 November.

Application process

 

You have one opportunity to apply for SU funding, so it’s important all your required support documentation (max. 2MB per file), including certified copies where required, are completed and ready to upload.

Please read the instructions carefully and make sure you upload the correct documentation when prompted.

The application process will take approximately 20 minutes to complete.

Aansoekproses

 

Jy het een geleentheid om aansoek te doen vir US-befondsing. Dit is daarom belangrik dat al jou vereiste ondersteuningsdokumentasie (maksimum 2MB per lêer), insluitend sertifiserings waar nodig, voltooi en gereed is om op te laai.

Lees asseblief die instruksies noukeurig deur en maak seker dat jy die korrekte dokumentasie oplaai wanneer jy daarna gevra word.

Die aansoekproses sal ongeveer 20 minute neem om te voltooi.

Next steps

  1. After submitting your application, you will receive an auto-email to confirm your application was received.
  2. Within fourteen (14) days
    thereafter, you will receive a 2nd email to let you know whether your application is complete, or if you need to resubmit.
  3. Should you need to resubmit any supporting documentation, you will need to do so within seven (7) days.
  4. All communication will be to your email address, so please remember to check this inbox on a regular basis.

Volgende stappe

  1. Nadat jy jou aansoek ingedien het, sal jy ‘n outo-e-pos ontvang om te bevestig dat jou aansoek ontvang is.
  2. Binne veertien (14) dae daarna sal jy ‘n tweede e-pos ontvang om jou te laat weet of jou aansoek volledig is, en of jy moet her-aansoek doen.
  3. Indien jy enige ondersteunende dokumentasie weer moet indien, moet jy dit binne sewe (7) dae doen.
  4. Alle kommunikasie sal na jou e-posadres gestuur word, so onthou asseblief om hierdie in-kassie (inbox) gereeld na te gaan.

When will I know

if my application was successful?

The outcome of your SU 2023 funding application will be communicated to you via email by end-February 2023.

For those students applying specifically for external donor bursaries, notification will be sent after February 2023.

Please note all applications are also considered for various suitable external donor funding which becomes available throughout the academic year.

 

Wanneer sal ek weet

of my aansoek suksesvol was?

Die uitslag van jou US 2023-befondsingsaansoek sal teen einde Februarie 2023 per e-pos aan jou gekommunikeer word.

Vir daardie studente wat spesifiek aansoek doen vir eksterne skenkerbeurse, sal ‘n kennisgewing ná Februarie 2023 gestuur word.

Neem asseblief kennis dat alle aansoeke ook oorweeg word vir verskeie geskikte eksterne skenkerbefondsing wat regdeur die akademiese jaar beskikbaar word.

Any problems?

For any technical issues, please call 021 882 9872 or email techsupport@su-bursaries.online for assistance.

For general or document issues, please call
021 808 9111 or email info@sun.ac.za with the subject line ‘SU 2023 financial aid application’ for assistance.

Office hours Monday to Friday, 08:30 – 16:00

Enige probleme?

Vir enige tegniese kwessies, skakel asseblief
021 882 9872
of e-pos
techsupport@su-bursaries.online vir bystand.

Vir algemene- of dokumentnavrae, skakel asseblief 021 808 9111 of e-pos 
info@sun.ac.za vir bystand met die 
onderwerpreël ‘US 2023 finansiële hulp aansoek’.

Kantoorure Maandag tot Vrydag, 08:30 – 16:00

forward together

sonke siya phambili

saam vorentoe